१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार   957 पटक हेरिएको


image

नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरिएको छ ।आफ्नो योग्यता अनुसार ईच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आव्हान गरेको छ ।करीब ४ हजार जना नेपाल को बिभिन्न स्थानबाट माग गरिएको छ । नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेको सैन्य पद खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिक स्वयम् उपस्थित भई तोकिएको भर्ना केन्द्रमा रु.१०।– को टिकट टाँसी दरखास्त पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

२.   विज्ञापन नं. र पद :विज्ञापन नं.०७८/७९/०१,   पदः सैन्य

३.   भर्ना छनौट केन्द्रहरु :

४.   दरखास्त फाराम पेश गर्ने मिति र स्थान :

(क)  दरखास्त पेश गर्ने मितिः मिति २०७८/०५/१८ गतेदेखि मिति २०७८/०६/१६ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर बुझाई मिति २०७८/०६/१७ गतेदेखि मिति २०७८/०६/२४ गतेसम्म कार्यालय समय भित्र दर्ता गर्न सकिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार