१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार   676 पटक हेरिएको


image

नेपालको बिभिन्न स्थानमा करीब ४ हजार नेपाली सेना सैन्य पदको लागी बिज्ञापन खुला भएको छ ।आफ्नो योग्यता अनुसारको पदमा इच्छुक नेपालीले सो पदमा आबेदन दिन सक्ने छन ।

१.नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेको सैन्य पद खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिक स्वयम् उपस्थित भई तोकिएको भर्ना केन्द्रमा रु.१०।– को टिकट टाँसी दरखास्त पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

२.   विज्ञापन नं. र पद :विज्ञापन नं.०७८/७९/०१,   पदः सैन्य

३.   भर्ना छनौट केन्द्रहरु :

४.   दरखास्त फाराम पेश गर्ने मिति र स्थान :

(क)  दरखास्त पेश गर्ने मितिः मिति २०७८/०५/१८ गतेदेखि मिति २०७८/०६/१६ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर बुझाई मिति २०७८/०६/१७ गतेदेखि मिति २०७८/०६/२४ गतेसम्म कार्यालय समय भित्र दर्ता गर्न सकिनेछ ।

(ख)  दरखास्त फाराम वितरण तथा पेश गर्ने स्थानः   श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डाको हकमा नारायणहिटी स्थित श्री नेपाल क्याभलरी, उत्तर तर्फको खेल मैदान र अन्य भर्ना केन्द्रहरुको हकमा सम्बन्धित भर्ना केन्द्रहरुबाट नै दरखास्त फाराम वितरण गरिनेछ र उल्लेखित स्थानमा नै पेश गर्नुपर्नेछ ।

५.   दरखास्त दस्तुरः

(क)  दरखास्त फाराम बुझाउंदा रु. १५०।– (एक सय पचास रुपैया मात्र)को दस्तुर तथा सोही विज्ञापनमा एकभन्दा बढी समुहमा दरखास्त दिएमा प्रत्येक समुहको लागि २०% का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ । साथै, दोब्बर दस्तुर बुझाई मिति २०७८/०६/१७ गतेदेखि मिति २०७८/०६/२४ गतेसम्म कार्यालय समय भित्र दर्ता गर्न सकिनेछ ।

(ख)  श्री भर्ना छनौट निर्देशनालयको हकमा उक्त दस्तुर श्री नेपाल बैक लिमिटेडको खाता नम्बर ००१०१००००००००१००१००१, कार्यालय कोड ३४५०१३५१३ र राजश्व शिर्षक नं.१४२२४ परीक्षा शुल्क खातामा जम्मा गर्नु भई सो को सक्कल भौचर तथा प्रतिलिपि प्रति १÷१ (एक÷एक) दरखास्त फाराम साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

(ग)  उपत्यका बाहिर रहेका भर्ना केन्द्रहरुको हकमा सम्बन्धित भर्ना केन्द्रहरुले तोकेको बैंक खाता नम्बर, कार्यालय कोड र राजश्व शिर्षक नम्बर परीक्षा शुल्क खातामा जम्मा गर्नु भई सो को सक्कल भौचर तथा प्रतिलिपि प्रति १:१ (एक: एक) दरखास्त फाराम साथ उक्त भर्ना केन्द्रमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

६.   आवश्यक योग्यता

(क)  न्युनतम शैक्षिक योग्यता. कक्षा ८ (आठ) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

(ग)  अन्य योग्यताः

(१)   उल्लेखित पदका उम्मेदवारहरु स्वास्थ्य परीक्षणबाट योग्य ठहरिएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, तत्काल कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, कुनै अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको वा नरहेको, कुनै ध्वंसात्मक उद्देश्य भएको संस्थाको सदस्य नभएको वा नरहेको, नेपाल विरुद्ध जासुसी गरेको अभियोगमा सजाय नपाएको, मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनमा सजाय नपाएको तथा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त नभएको हुनु पर्नेछ । साथै अन्य योग्यताको हकमा “सैनिक सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६४“ र “सैनिक सेवा नियमावली, २०६९“ (संसोधन सहित) मा उल्लेख भए अनुसार हुनुपर्नेछ ।

(२)   सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको हकमा अबिवाहित हुनुपर्ने (बहालवाला सैनिक व्यक्ति बाहेक) ।

७.   उमेरको हदः उम्मेदवारहरु दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७८/०६/१६ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भई २२ वर्ष ननाघेको र बहालवाला फलोवर्सको हकमा २६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

८.   नेपाली सेनाका बहालवाला उम्मेदवारहरुको लागि

(क)  दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७८/०६/१६ गतेका दिन न्युनतम सेवा अवधि १ बर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ ।

(ख)  युनिटपति/सम्बन्धितपतिको सिफारिस अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

९.   दरखास्त साथ समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु : देहाय बमोजिमका कागजातहरुको प्रतिलिपि उम्मेद्वारहरु स्वयमले प्रमाणित गरी १:१ (एक:एक) प्रतिका दरले नेपाली फायलमा राखी पेश गर्नुपर्नेछ । केरमेट तथा दोहोरो लेखिएको प्रमाण–पत्रहरु मान्यता हुने छैन । दरखास्त दिन आउंदा, पेश गरिने सबै कागजातहरुको सक्कल प्रति अनिवार्य रुपमा साथमा ल्याउनु पर्नेछ ।

(क) नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र ।

(ख) सबै शैक्षिक तहहरुको योग्यताको प्रमाण पत्रको लब्धाङ्क पत्र, चारित्रिक प्रमाण–पत्र र ओरिजिनल/प्रोभिजनल प्रमाण–पत्र ।

(ग) नेपालको विश्वविद्यालय बाहेक अन्य देशका बोर्ड तथा विश्वविद्यालयबाट उपाधी हासिल गर्नेहरुको हकमा त्रि.वि.वि.बाट प्रकाशित समकक्षताको मान्यता प्राप्त पुस्तकबाट आफुले हासिल गरेको उपाधीको समकक्षताको फोटोकपी र माईग्रेसन (स्थानान्तरण) को प्रमाण–पत्र समेत अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

(ङ) कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा अशक्त/मृत्यु भएका नेपाली सैनिकका सन्ततीहरु र समावेशीतर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको हकमा: पेश गर्नुपर्ने थप कागजातहरु नेपाली सेनाको आधिकारिक वेब साईट www.nepalarmy.mil.np मा गएर JOIN THE ARMY भित्र Recruitment and Selection मा रहे अनुसार कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार