११ माघ २०७७, आईतवार   1128 पटक हेरिएको


image

सुपरिवेक्षक

राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को दफा १३ बमोजिमको देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकले सुपरिवेक्षकका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

 • न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको ।
 • उमेर: दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ (अठार) वर्ष पूरा भई ४० (चालिस) वर्ष ननाघेको। महिलाको हकमा ४५ (पैँतालिस्) वर्ष ननाघेको ।
 • स्थानीय तह: सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गरेको नागरिक।

गणक

राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को दफा १३ बमोजिमको देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकले गणकका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

 • न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: १०‌+२ (दश जोड दुई) वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको ।
 • उमेर: दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ (अठार) वर्ष पूरा भई ४० (चालिस) वर्ष ननाघेको । महिलाको हकमा ४५ (पैँतालिस्) वर्ष ननाघेको ।
 • स्थानीय तह: सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गरेको नागरिक।

अनलाईन मार्फत दरखास्त दिँदा अपलोड गर्नुपर्ने कागजात र प्रमाणपत्र

 • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटोको स्क्यान/डिजिटल कपी,
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको स्क्यान/डिजिटल कपी (दुवै साईड),
 • न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क प्रमाणपत्र (Transcript) को स्क्यान/डिजिटल कपी,
 • यदि उम्मेदवारले तथ्यांक संकलनसम्बन्धी कुनै तालीम लिएको वा तथ्यांक सकंलनको अनुभव भएको कुरा उल्लेख गर्न चाहेमा सो कुरा पुष्टी हुने कागजातको स्क्यान/डिजिटल कपी समेत अपलोड गर्नुपर्नेछ।
 • उम्मेदवारले दरखास्तसाथ अपलोड गर्नुपर्ने कागजातको स्क्यान/डिजिटल कपी बढीमा २ एमबी (2 MB) सम्म र १०२४ पिक्सेल (1024px) सम्म हुनुपर्नेछ,
 • उम्मेदवारले नयाँ फाराम सुरु गरेको ७ (सात) दिनसम्म त्यसतो फाराममा आवश्यक जानकारी फेरबदल गरी अन्तिममा पेश गरी सब्मिसन् नम्बर (Submission Number) प्राप्त गर्न सक्नेछ। यसका लागि फारामको तल पट्टी रहेको “सेभ गर्नुहोस्” बटनमा थिच्नुपर्नेछ र सम्पादन गर्नका लागि दिइएको प्रक्रियाको पालना गरी जानकारी सम्पादन गर्न सकिनेछ।
 • तर, उम्मेदवारले एकपटक फाराममा अनिवार्य रहेका विवरण भरी पेश गरी सब्मिसन् नम्बर (Submission Number) लिईसकेकोमा त्यस्ता फाराम सम्पादन गरी पुनः पेश गर्न सकिने छैन।
 • फारमको नमूना

सम्बन्धित समाचार